Wycena nieruchomości

Firma wykonuje usługi w zakresie wyceny:
- nieruchomości lokalowych,
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- nieruchomości gruntowych zabudowanych,
- ograniczonych praw rzeczowych.


Rzeczoznawca majątkowy wykonuje czynności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, ze szczególną starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności.

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości lub ograniczonych praw rzeczowych dla potrzeb:

- ustalenia ceny sprzedaży/zakupu,
- zabezpieczenia wierzytelności,
- skarbowo–podatkowych,

- egzekucji należności pieniężnych,

- zniesienia współwłasności,

- podziału majątku wspólnego,

- działu spadku,

- ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
- ustalenia opłaty adiacenckiej,
- ustalenia opłaty planistycznej,
- innych.


Rzeczoznawca majątkowy sporządza także inne opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali oraz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju i położenia nieruchomości, celu wyceny oraz nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.